tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Βέροιας - Τι θα συζητήσει

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει την Τετάρτη 27-04-2022 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στον Δ΄ Κύκλο (2022) του Προγράμματος του ΟΑΕΔ για επιχορήγηση για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (101/Α΄), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική Δραστηριότητα» και ανάκληση της αριθμ. 165/2022 απόφασης Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη: α) Υποβολής πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στην Πρόσκληση (με Α.Π. 5473/23.12.2021) του Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης στο ΠΑΑ 2014-2020 Μέτρο: 4, Υπομέτρο: 4.3, Δράση: 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», β) Σκοπιμότητας & δέσμευσης εγγραφής στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, γ) Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών με σκοπό τη σύνταξη-τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας και δ) Εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη υποβολής αίτησης ένταξης και χρηματοδότησης στην 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΧΙΙ (με Α.Π. 17241/16.03.2022) του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς-Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του Ν.4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Τουρισμού στην Λευκωσία της Κύπρου.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Τρίκαλα και στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συντήρηση και επισκευή πολυμηχανημάτων RICOH του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προβολή ταινίας με στόχο την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συντήρηση και επισκευή πολυμηχανημάτων RICOH του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συντήρηση και επισκευή πολυμηχανημάτων RICOH του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν των εκτελεσθέντων πατριωτών της Δ.Κ. Πατρίδας, από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιΐα λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Βέροιας (2022)» ΑΜ:80/2022.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών» ΑΜ:111/2022.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2022)» ΑΜ:112/2022.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου» ΑΜ:35/2018 και ανάκληση της αριθμ. 144/2022 απόφασης Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας - Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής αγωγής του Δήμου Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)» ΑΜ:1/2021.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας - Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μακροχωρίου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)» ΑΜ:136/2020.

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» ΑΜ:115/2021.

ΘΕΜΑ 20ο Αποδοχή ή μη αιτήματος Χρ.Χατζηβασιλειάδου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημίας από αδέσποτο σκύλο.

ΘΕΜΑ 21ο Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κο Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, από αγωγή της «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ» (αρ.αγωγής ΑΓ529/21-12-2021).

ΘΕΜΑ 22ο Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κο Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, από αγωγή του «ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» (αρ.αγωγής ΑΓ79/18-02-2022).

ΘΕΜΑ 23ο Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69