tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

ΕΠΣ: Οδηγίες για τις μεταγραφές

Εν όψει της έναρξης της περιόδου εγγραφών-μεταγραφών Ερασιτεχνών ποδ/στων, περιόδου 2014/15 η ΕΠΣ Ημαθίας ανακοίνωσε τα εξής:

1. Καθε ερασ/κο σωματείο δικαιούται να διατηρεί στην δύναμη του έως 180 εκατόν ογδόντα ποδ/στες εκ των όποιων τουλάχιστον οι είκοσι (20) να είναι κάτω των 18 ετών.

2. Καθε ερασ/κο σωματείο δικαιούται να διατηρεί στην δύναμη του αλλοδαπούς ποδ/στες μέχρι 18 ετών, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, ενώ δικαιούται να διατηρεί στην δύναμη του μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδ/στες άνω των 18 ετών.

3. Για την πρώτη εγγραφή ενός ποδ/στη στα μητρώα της ΕΠΟ είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας του ποδ/στη, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έγγραφης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρώτη εγγραφή ενός ποδ/στη είναι:

α) Αίτηση μεταβολών ποδ/στη καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.

β) Δυο πρόσφατες φωτογραφίες του ποδ/στη εκ των όποιων η μια επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από το σωματείο έγγραφης και η άλλη παραδίδεται στην Ένωση, για την έκδοση του ατομικού δελτίου ποδ/στη.

γ) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυν. ταυτότητας του ποδ/στη και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της από την οικεία αστυν. αρχή. Εφ όσον δεν υπάρχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κατατίθεται πρόσφατο πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του ποδ/στη με επικολλημένη πρόσφατη φωτογραφία του ποδ/στη θεωρημένη για την ταυτοπροσωπία από την οικεία αστυν. αρχή ή από τον δήμο.

δ) Πιστοποιητικό υγείας, το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδ/στης είναι υγιής και κατάλληλος να εγγραφεί. Το ίδιο ως ανωτέρω, πιστοποιητικό θα υποβάλλεται και σε κάθε νέα μεταβολή του ποδ/στη.

4. Για την πρώτη εγγραφή αλλοδαπών ποδ/στων και υπηκόων χωρών-μελών της Ε.Ε. εκτός από τα προηγούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται και τα παρακάτω:

α) Φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής του αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής.

β) Βεβαίωση του αρμοδίου δημοσίου ασφαλιστικού φορέα, εφ όσον ο ποδ/στης ή ο έχων την γονική του μέριμνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην Ελλάδα.

γ) Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εφ όσον ο ποδ/στης σπουδάζει στην Ελλάδα.

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, με την επίσημη μετάφραση του, από το όποιο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία της ταυτότητας του.

ε) Πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ότι δεν πάσχει από νόσημα που αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

στ) Φωτοαντίγραφο διαβατήριου νόμιμα επικυρωμένο.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως στ’, η επικύρωση ή η μετάφραση κάθε είδους εγγράφων από δικηγόρο.

Οι πρώτες εγγραφές των ερασ/νων ποδ/στων διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από 1/9 έως 31/12 έκαστου έτους και από 1/2 έως 15/5 του επόμενου έτους.

Είναι δυνατή η έκδοση ατομικού δελτίου ιδιότητας ορισμένου χρόνου.

Το επιθυμητό διάστημα αναγράφεται στην αίτηση μεταβολών του ποδ/στη και αφορά από μια (1) έως τρεις (3) ολόκληρες αγων. περιόδους. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος είναι η 30η Ιουνίου.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

1. Για την μεταγραφή ενός ερασ/νη ποδ/στη από το σωματείο που ανήκει σε ένα άλλο απαιτείται:

- υποβολή της αίτησης μεταβολών του ποδ/στη καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.

- Για την μεταγραφή εκπαιδευόμενου ερασ/νη ποσ/τη ΠΑΕ σε ερασ/κο σωματείο απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση της ΠΑΕ.

Οι εσωτερικές και διεθνείς μεταγραφές ερσ/νων ποδ/στων, για την ποδσφ. περίοδο 2014/15, διαρκούν από 1/7 έως και 1/9 2014 και από 1/1 έως 31/1/2015.

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ

Κάθε ερσ/κο σωματείο έχει το δικαίωμα μονό στο χρονικό διάστημα από 1/07 έως 31/07 κάθε έτους, να χορηγήσει σε διαφορετικά σωματεία και να αποκτήσει από διαφορετικά σωματεία μέχρι οκτώ (8) ποδ/στες με υποσχετική μόνο για μια περίοδο, τηρουμένων των κάτωθι περιορισμών:

α) Απαγορεύεται η χορήγηση στο ίδιο σωματείο και η απόκτηση από το ίδιο σωματείο περισσοτέρων των τριών (3) ερασ/νων ποδ/στων με υποσχετική.

β) απαγορεύεται η μετακίνηση ερσ/νη ποδ/στη με υποσχετική για περισσότερες από δυο (2) μεταγραφικές περιόδους.

γ) Ερασ/νης ποδ/στης δεν μπορεί να μετακινηθεί με υποσχετική, εάν υπερβαίνει το 21ο έτος της ηλικίας του.

δ) Μετά την λήξη του χρόνου της υποσχετικής, ο ποδ/στης επανέρχεται στην δύναμη του σωματείου που του είχε χορηγήσει την υποσχετική.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η επανεγγραφή των ερασ/νων ποδ/στων, που κατέστησαν ελεύθεροι, διενεργείται κατά χρονικό διάστημα από 1/9/εως 30/9 έκαστου έτους και από 1/1 έως 31/1/ του επομένου έτους.

Οι Ερασιτέχνες ποδ/στες μπορούν να εγγράφονται-μεταγράφονται μόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασ/κα σωματεία κατά την διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου εως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδ/στης μπορεί να αγωνιστεί, σε επισήμους αγώνες, μονό για δυο (2) σωματεία.

Το σωματείο που εντός της ίδιας μεταγραφικής περιόδου χορήγησε δυο (2) μεταγραφές στον ίδιο ποδ/στη, τιμωρείται από την ΕΠΟ με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών από το πρωτ/μα που συμμετέχει κατά τον χρόνο τέλεσης του παραπτώματος ή το αμέσως επόμενο, ενώ ο ποδ/στης κατακυρώνεται μεν υπέρ του σωματείου που υπέβαλλε πρώτο κατά χρονική προτεραιότητα την αίτηση, τιμωρείται όμως από την ΕΠΟ με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε επίσημο αγώνα.

Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδ/στες, τα σωματεία που οφείλουν χρηματικά ποσά σε υπερκείμενες αρχές (Ενωσεις-ΕΠΟ).

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69