tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

Απορρίφθηκε η προσφυγή Κορωνά για την προεδρία του Πολυδενδρίου

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως αβάσιμη η προσφυγή που κατέθεσε ο Θεόφιλος Κορωνάς για την προεδρία του Πολυδενδρίου. Ο κ. Κορωνάς προσέβαλε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ανατέθηκαν χρέη προέδρου στον δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Παπαδόπουλο στο Πολυδένδρι αφού ως γνωστόν ο Χρήστος Κεφτές πέθανε πριν τις εκλογές αλλά ανακηρύχθηκε πρόεδρος.

Στο σκεπτικό της η Αποκεντρωμένη αναφέρει:

"Επειδή για το παραδεκτό ή μη, προσφυγής του άρθρου 227 του ν. 3852/2010, που αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέταση, ως προς τη βασιμότητά της, θα πρέπει α) να στρέφεται κατά εκτελεστής διοικητικής πράξης, β) να είναι εμπρόθεσμη, δηλαδή να έχει υποβληθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης πράξης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ο προσφεύγων έλαβε γνώση αυτής και γ) ο προσφεύγων να αποδεικνύει ότι έχει προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον, το οποίο θίγεται από την εφαρμογή της προσβαλλόμενης πράξης.

Επειδή όσον αφορά την εξεταζόμενη προσφυγή, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται, καθώς α) η προσβαλλόμενη πράξη, έχει εκτελεστό χαρακτήρα, β) η προσφυγή κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας (02-02-2024), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (19­01-2024) της προσβαλλόμενης πράξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 69ΧΑΩ9Ο-ΟΥ9) και γ) ο προσφεύγων έχει έννομο συμφέρον, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 227 του ν. 3852/2010, δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής, τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν, περίπτωση που συντρέχει εν προκειμένω, καθώς ο προσφεύγων καταψήφισε την προσβαλλόμενη πράξη.

Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου:

  • Την 10η Σεπτεμβρίου 2023 με την αριθ. 5/ΕΠ/2023 απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας, ανακήρυξε για το Δήμο Βέροιας, τους συνδυασμούς που θα συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023.
  • Στην κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων Δημοτική Κοινότητα Πολυδένδρου Δήμου Βέροιας, με την ως άνω απόφαση, ανακηρύχθηκαν για τη θέση του Προέδρου, τέσσερις (4) υποψήφιοι από ισάριθμούς συνδυασμούς.
  • Από τους ανωτέρω, ο υποψήφιος του συνδυασμού «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ», απεβίωσε την 15η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη συνημμένη στην προσφυγή, ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • Την 1η Νοεμβρίου 2023 με την αριθ. 16/ΕΠ/2023 απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας επικύρωσε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, ανακηρύσσοντας τους επιτυχόντες και επιλαχόντες συνδυασμούς για το Δήμο Βέροιας και εν προκειμένω για τη θέση του Προέδρου στη Δημοτική Κοινότητα Πολυδένδρου ανακήρυξε ως εκλεγέντα, τον αποβιώσαντα υποψήφιο του συνδυασμού «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ», καθώς ο συνδυασμός αυτός, έλαβε τις περισσότερες ψήφους στην Κοινότητα, ενώ τη δεύτερη θέση, κατέλαβε ο συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ αλλάΖΟΥΜΕ».
  • Πέραν της επικύρωσης των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το πρακτικό της αριθ. 16/ΕΠ/2023 δικαστικής απόφασης, εξετάσθηκαν παρεμβάσεις του συνδυασμού «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ αλλάΖΟΥΜΕ», μεταξύ άλλων και κατά της ανάδειξης Προέδρου από το συνδυασμό «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ» στη Δημοτική Κοινότητα Πολυδένδρου, με το σκεπτικό ότι αφού ο μοναδικός υποψήφιός του απεβίωσε και μη υπάρχοντος άλλου από τον ίδιο συνδυασμό, τη θέση δικαιούται να καταλάβει, η υποψήφια του συνδυασμού «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ αλλάΖΟΥΜΕ», ο οποίος αναδείχθηκε δεύτερος σε εκλογική δύναμη.
  • Η ανωτέρω παρέμβαση, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας, με το εξής σκεπτικό:

«Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα οι κρινόμενες παρεμβάσεις, κύριες και πρόσθετη, πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες καθώς το παρόν Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας και συνακόλουθα καθ' ύλην αρμοδιότητος. Τούτο διότι αρμόδιο καθ' ύλην Δικαστήριο για να κρίνει το περιεχόμενο των ανωτέρω παρεμβάσεων είναι το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο και κατά τόπο αρμόδιο είναι το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο στην Περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 245 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 ν. 4804/2021».

>      Κατόπιν των ανωτέρω, ελήφθη η προσβαλλόμενη πράξη και ασκήθηκε η εξεταζόμενη προσφυγή.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4804/2021 (Α' 90): «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», οι διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών αρχών εκδικάζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α' 97).

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4804/2021, καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, είναι το κατά τόπο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4804/2021, για την σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό επίλυση των διαφορών του άρθρου 244 ασκείται ένσταση, η οποία μεταξύ άλλων, δύναται να στρέφεται και κατά των πράξεων ανακήρυξης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 40 του ν. 4804/2021: «2. Την έδρα του προέδρου της δημοτικής κοινότητας, που για οποιονδήποτε λόγο μένει κενή, καταλαμβάνει ο επόμενος, κατά σειρά των σταυρών που έλαβε στη δημοτική κοινότητα, υποψήφιος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας του ιδίου συνδυασμού.

6. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, το δημοτικό συμβούλιο ορίζει δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου της δημοτικής κοινότητας μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου, κατά παρέκκλιση των παρ. 7 και 8 του άρθρου 10.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και αν σε μία δημοτική κοινότητα δεν έχει ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο υποψήφιος πρόεδρος δημοτικής κοινότητας».

Επειδή όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και την κείμενη νομοθεσία:

  • Κατά της αριθ. 16/ΕΠ/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, δεν ασκήθηκε καμιά ένσταση, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όσον αφορά την ανακήρυξη Προέδρου στη Δημοτική Κοινότητα Πολυδένδρου.
  • Από καμιά διάταξη νόμου, δεν προβλέπεται αντικατάσταση κενής θέσης προέδρου δημοτικής κοινότητας από υποψηφίους άλλου συνδυασμού, ενώ σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων του επιτυχόντος συνδυασμού, το δημοτικό συμβούλιο ορίζει μέλος του, προκειμένου να ασκεί καθήκοντα προέδρου έως τη λήξη της δημοτικής περιόδου.
  • Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η αριθ. 14/2024 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Βέροιας ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 40 του ν. 4804/2021 και κατά συνέπεια, δεν πάσχει από πλευράς νομιμότητας.

Επειδή για τους ανωτέρω λόγους, η εξεταζόμενη προσφυγή καθίσταται αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί".

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να προσβάλει την παραπάνω απόφαση, εντός ενός μηνός από την κοινοποίησή της

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69