tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

super course

Τι απάντησε ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ Θεόφιλος Κορωνάς στο Σωματείο Χορού

Απάντηση στο Σωματείο Χορού που κατήγγειλε πριν μερικές ημέρες την ΚΕΠΑ για αναστολή των συμβάσεων των καθηγητών, εξέδωσε ο πρόεδρος της Θεόφιλος Κορωνάς. Αναλυτικά η απάντηση:

1) Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας(ΚΕΠΑ) είναι κοινωφελής δημοτική επιχείρηση, συσταθείσα με την 108/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, φορέας γενικής κυβέρνησης, ΝΠΙΔ (άρθρο 252 § 5 του ν.3463/2006) ανήκον στον ΟΤΑ ‘’Δήμος Βέροιας’’. Οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν ανήκουν στον  δημόσιο τομέα με ρητή διάταξη του Ν. 1892/90 άρθρο 51 § 1ε.

2) Η ΚΕΠΑ είναι επιχείρηση η οποία έχει διοικητικό και τεχνικό προσωπικό ΙΔΑΧ, μεταξύ δε των άλλων δραστηριοτήτων της λειτουργεί Ωδείο, Σχολή Χορού και εικαστικά εργαστήρια.

3)Για την λειτουργία των ανωτέρω εκπαιδευτικών τμημάτων προσλαμβάνει καθηγητές με σχέση ΙΔΟΧ ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμειβομένους με ωρομίσθιο. Οι ώρες εργασίας εκάστου εξ αυτών εξαρτάται από την προσέλευση μαθητών κατ’ έτος, τα δε μαθήματα ανάλογα με το εκπαιδευτικό τμήμα θα διαρκέσουν έως 31/5/2020 ή και 24/6/2020.

4) Η μισθοδοσία των καθηγητών αυτών πρέπει κατά 70 % να καλύπτεται από δίδακτρα/έναντι αντιτίμου (άρθρο 107 ν.4483/2017).

5) Από 11/3/2020 και μέχρι 10/4/2020 ανεστάλη η λειτουργία των ανωτέρω εκπαιδευτικών τμημάτων με βάση την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 956Β/2020 (σχετ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/148296/2985/1066/23-3-2020, όπου και η αναφορά στα εκπαιδευτικά τμήματα- ωδείο, σχολές χορού κλπ) και συνεπώς η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων ΙΔΟΧ δεν μπορεί να εργαστεί. Η επιχείρηση καθώς και άλλες δημοτικές επιχειρήσεις παρόμοιας φύσης υπέβαλε ως πληττόμενη από την εντολή της δημόσιας αρχής δήλωση αναστολής της συγκεκριμένης λειτουργίας την οποία έκανε αποδεκτή το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με βάση τον ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας και δήλωσε την συγκεκριμένη και μόνον κατηγορία των καθηγητών ΙΔΟΧ ως ευρισκομένων σε αναστολή εργασίας.

6) Στο άρθρο 1 § 1 Κεφ Α, της ΚΥΑ 12998/232/23-3-2020 (ΦΕΚ Β 1078/28-3-2020) αναφέρει ρητώς ότι ‘’  οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω του ότι η απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας’’.

7) Στην ΑΠ οικ.14012/246/2-4-2020 εγκύκλιό σας, αναφέρετε ότι ‘’ από τα ανωτέρω συνάγεται οι μισθωτοί που εργάζονται στα κάτωθι πρόσωπα δεν είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800): α) φορείς Γενικής Κυβέρνησης …. γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  που ανήκουν σε ΟΤΑ …’’.  Στην απόφαση αυτή γίνεται αναφορά στο άρθρο δέκατο τρίτο της από 14/3/2020 ΠΝΠ(64Α) και στο άρθρο ενδέκατο της από 20/3/2020 ΠΝΠ(68Α). Όμως στο άρθρο δέκατο τρίτο της από 14/3/2020 ΠΝΠ(64Α) γίνεται αναφορά σε αποζημίωση ειδικού σκοπού για εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες που η λειτουργία τους έχει ανασταλεί προσωρινά. Αυτές οι επιχειρήσεις –εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν  υπεύθυνη δήλωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ενώ στις εξαιρέσεις της παρ. 5 δεν γίνεται αναφορά σε εργαζόμενους στους φορείς της γενικής κυβέρνησης όπως η ΚΕΠΑ.  Καμία αναφορά σε φορείς της γενικής κυβέρνησης όπως η ΚΕΠΑ δεν γίνεται και  στο άρθρο ενδέκατο της από 20/3/2020 ΠΝΠ(68Α). Τέλος όσον αφορά τις με αρ. Α.1053/20.3.2020(949 Β) και Α.1054/20.3.2020(950Β) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών όπου προσδιορίζονται οι ΚΑΔ ιδιωτικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης αυτές δεν έχουν εφαρμογή, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 5 αυτών για τους φορείς γενικής κυβέρνησης, αλλά μόνο για τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1-4 αυτών στα οποία όμως δεν περιλαμβάνεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού προς τους εργαζόμενους.

8) Επειδή δεν είναι γνωστό πότε θα επιτραπεί να επαναλειτουργήσουν τα ανωτέρω εκπαιδευτικά τμήματα, δηλαδή πριν την λήξη του εκπαιδευτικού έτους όπως αυτό καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις,  ούτως ώστε να αναπληρωθούν αν είναι δυνατόν οι μη πραγματοποιηθείσες ώρες,  η επιχείρηση δε από 11/3/2020 και μετά δεν εισπράττει τα μηνιαία δίδακτρα όπως γίνεται αντιληπτό   . Αν καταστεί δυνατόν να αναπληρωθούν οι μη πραγματοποιηθείσες ώρες, τότε θα αμειφθούν οι εν λόγω εργαζόμενοι από τα καταβληθέντα δίδακτρα.

9) Τελικά με βάση τα προαναφερθέντα σημεία 1-7 εφόσον οι ρυθμίσεις παραμείνουν ως έχουν και δεν μπορέσουν να αναπληρωθούν οι μη πραγματοποιηθείσες ώρες η επιχείρηση θα επιστρέψει ως οφείλει τα τυχόν προεισπραχθέντα δίδακτρα, ενώ οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας αφενός  δεν θα λάβουν αποδοχές για το διάστημα από 11/3/2020 έως και την λήξη της απαγόρευσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών τμημάτων(σημείο 6) αφετέρου  δεν θα μπορέσουν να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού(σημείο 7).

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα , θεωρούμε πως η συνθήκη που δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα στους εργαζομένους της παραπάνω κατηγορίας , είναι η ίση και ίδια αντιμετώπιση με τους αντίστοιχους εργαζομένους   των ιδιωτικών ωδείων , ιδιωτικών σχολών χορού , ιδιωτικών εργαστηρίων , αφού σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των ανωτέρω σχολών δεν σχετίζεται με την επίτευξη του αυτοδιοικητικού σκοπού της επιχείρησης, οι σχολές αυτές λειτουργούν κατά βάση  όπως και οι ιδιωτικές .  Η πλειοψηφία των καθηγητών των εκπαιδευτικών τμημάτων συμφωνεί με την αναστολή των συμβάσεων τους προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800,00 ευρώ που αφορά για το χρονικό διάστημα 13.3.2020 έως 30.4.2020, χρονικό διάστημα κατά το οποίο σύμφωνα με τις σχετικές ΠΝΠ και ΚΥΑ δεν λειτουργούν Ωδεία , σχολές χορού, εικαστικά εργαστήρια  κ.ο.κ.

Στην αντίθετη  περίπτωση , δηλαδή στην περίπτωση  που τελικώς οι ωρομίσθιοι  καθηγητές της επιχείρησής μας ,   με ιδιωτική σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού,  επομένως δεν υπάγονται στο καθεστώς αναστολής της σχεσης εργασίας τους, θεωρούμε ότι υπό τις υπάρχουσες πρωτόγνωρες και πιεστικές συνθήκες για όλους και για την ενίσχυση των εργαζομένων στα τμήματα αυτά, θα πρέπει να υπάρξει μία ρητή νομοθετική  ρύθμιση από πλευράς της κυβέρνησης  ούτως ώστε να μπορέσει νομίμως να καταβάλλει η επιχείρηση την μισθοδοσία  των ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών  των τμημάτων της, κατά  παρέκκλιση της διάταξης του άρθρο 107 ν.4483/2017 , όπως περιγράφεται στην παρ. 3 του  παρόντος (τουλάχιστον το 70% της μισθοδοσίας να καλύπτεται από τα δίδακτρα...  )και  με αντίστοιχη ενίσχυση των πιστώσεων της επιχείρησής μέσω κρατικής χρηματοδότησης, εφόσον αυτό είναι εφικτό .

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

methodos orizontio

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69