Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή Βέροιας

oikonomiki epitropi ve

Με 16 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τρίτη 26 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 12μ και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 •  Διάθεση ή μη πίστωσης, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την προμήθεια Σίτισης Μαθητών Μουσικού Σχολείου Βέροιας για το έτος 2014-2015.
 • Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2015-2016».
 • Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για το έτος 2015».
 • Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου».
 • Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια Σιδηρικών ειδών για έργα αυτεπιστασίας.
 • Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια Χρωμάτων για έργα αυτεπιστασίας.
 • Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια Ξυλουργικών ειδών για έργα αυτεπιστασίας.
 • Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Βέροιας.
 • Έγκριση ή μη ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2014.
 • Διάθεση ή μη πίστωσης για «Μελέτη κατασκευής αρδευτικών υποδομών ΔΔ Πολυδενδρίου» (Περιβαλλοντική μελέτη) Α.Μ. 109/2009 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Μακεδονίδος».
 • Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)-Λοιπά έξοδα» και «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
 • Διάθεση ή μη πίστωσης για «Μίσθωση Γερανοφόρου οχήματος για την κοπή επικίνδυνων δένδρων».
 • Διάθεση ή μη πίστωσης και απευθείας ή μη ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων».
 • Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αξιολόγηση αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, παραγωγικών εξειδικεύσεων, σύνθεση αποτελεσμάτων & στρατηγική εκτίμηση επιπτώσεων - Σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου για την εκμετάλλευση των φερτών υλικών του Αλιάκμονα στα όρια του Δήμου Βέροιας».
 • Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών του έργου ««Κατασκευή βάσης αγάλματος».
 • Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ.173/2013 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας.