Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Νάουσας

Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Νάοθσας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28-2-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δήμου Νάουσας»

2 Έγκριση ή μη της 4ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» (με αριθμ μελ 67/2017), κατά τρεις(3) μήνες έκαστη – με αναθεωρήσεις

3 Αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019 – Δωδεκαμηνιαία Έκθεση
(1-1-2019 /31-12-2019)

4 Διαγραφή οφειλής μισθωμάτων από Γκίλτση Γεώργιο του Νικολάου

5 Επικαιροποίηση της υπ αριθμ 30/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Παραίτηση ή μη της αίτησης αναστολής και της ανακοπής του Δήμου ΗΠ Νάουσας επί της υπ’ αρ. 160/ΔΠ/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας»