Σεμινάριο στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education για τεχνικό ασφαλείας

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 6603, διοργανώνει σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας.

Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας. (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2).

Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας σε μια επιχείρηση είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο τεχνικός ασφάλειας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.

Πληροφορίες στο 23310 70102 & 22004, ή στην Εληάς 1, 1ος όροφος στη Βέροια.

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας συνεργάτης της Easy Education θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικότερα της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Επιπλέον ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους καθώς και την ασφάλεια των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επίσης επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρηση άλλα και ο καθορισμός των προσόντων που πρέπει να πληρεί, εξαρτώνται από τον αριθμό των εργαζομένων και από την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει η κάθε επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες :

  • Α (υψηλής επικινδυνότητας)
  • Β (μεσαίας επικινδυνότητας)
  • Γ (χαμηλής επικινδυνότητας)

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 70 € για τα προγράμματα Γ΄ κατηγορίας (Διάρκεια 10 ώρες)

και 130 € για τα προγράμματα Β΄ κατηγορίας (Διάρκεια 35 ώρες).

Πληροφορίες στο 23310 70102 & 22004, ή στην Εληάς 1, 1ος όροφος στη Βέροια.

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας συνεργάτης της Easy Education θα επικοινωνήσει μαζί σας.