Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή Βέροιας

Με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Δευτέρα 30 Ιουνίου, στις 11πμ, η Οικονομική Επιτροπή Βέροιας. Ας δούμε ποια είναι τα θέματα που θα συζητηθούν:

 1. Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Απολογισμού έτους 2013 του Δήμου Βέροιας.
 2. Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού και εντύπων υπηρεσιών Δήμου Βέροιας».
 3. Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Δημοτική Αγορά.
 4. Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Πατρίδας.
 5. Έγκριση ή μη ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2014.
 6. Ορισμός ή μη μελών επιτροπής διαγωνισμού, διάθεση ή μη πίστωσης, και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την ασφάλιση ακινήτων του Δήμου.
 7. Διάθεση ή μη πίστωσης για το «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (3ο Υποέργο -Αρχαιολογική έρευνα & συντήρηση του Β. τοίχους της Βέροιας)».
 8. Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα» και «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
 9. Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα».
 10. Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
 11. Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού».
 12. Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πράξη εφαρμογής Π.Μ. επέκτασης σχεδίου στην Π.Ε. 18 του Γ.Π.Σ. (στο Ο.Τ. 756 Εργοχωρίου)».
 13. Διάθεση ή μη πίστωσης και απευθείας ή μη ανάθεση εκτέλεσης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη σε τμήματα των Π.Ε. 25 και 15».
 14. Διάθεση ή μη πίστωσης και απευθείας ή μη ανάθεση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου.
 15. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από την υπάλληλο Μαρία Τσιφλίδου.
 16. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από τον υπάλληλο Σταύρο Τσαπραντζή.
 17. Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος παγίας προκαταβολής, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
 18. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ.174/2009 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας και ορισμός ή μη δικηγόρου.
 19. Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγών για μείωση τελών και προστίμων.
 20. Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγών για σφράγιση καταστημάτων.
 21. Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά του πρώην Δήμου Απ.Παύλου.
 22. Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής της εταιρείας «ΦΕΡΕΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 23. Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. HELLAS Ε.Ε.».
 24. Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής της εταιρείας «ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΖΙΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 25. Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Β.Μποζάμπαλη.
 26. Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Πολ.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αίτησης διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής Ι.Ματζίρη και λοιπών και διεκπεραίωση ενεργειών.
 27. Ορισμός ή μη δικηγόρου για σύνταξη εισήγησης-γνωμοδότησης για την αναγκαιότητα ή μη νομικής υποστήριξης πρώην Δημάρχου.
 28. Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αίτησης ανακοπής του Ι.Μαυρομιχάλη.
 29. Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση έφεσης του Θ.Χρυσοστομίδη.
 30. Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Ελ. συζ.Χ.Πιπερίδου.
 31. Άσκηση ή μη διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της αριθμ. 4803/2014 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ. και εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου.
 32. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ.157/ΤΜ/2013 απόφασης Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας και εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου.
 33. Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων του Δήμου».
 34. Διάθεση ή μη πίστωσης για τη «Μελέτη κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο δασικό χωριό Δήμου Μακεδονίδος».
 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Δαπάνες μεταφοράς Περιπτέρων».
 36. Διάθεση ή μη πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (Στ.Βουτσιλάς κ.λ.π.).
 37. Επί αιτήματος Γ.Λένου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του και διάθεση ή μη σχετικής πίστωσης.
 38. Επί αιτήματος Ι.Κολιόπουλου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του και διάθεση ή μη σχετικής πίστωσης.
 39. Επί αιτήματος δημοτών για τοποθέτηση Φ/Σ σε τμήμα της οδού Κεντρικής και την καταβολή της δαπάνης από τους αιτούντες.
 40. Ορισμός ή μη δικηγόρου για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων για την υπεράσπιση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 41. Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
 42. Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα».