Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» θα υποβάλει ο δήμος Βέροιας

Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων», στα πλαίσια υλοποίησης της εγκεκριμένης «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας » θα υποβάλει ο δήμος Βέροιας.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας  κάλεσε το Δήμο Βέροιας να υποβάλει προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», στον Άξονα ΠροτεραιότηταςΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας».

Ο Δήμος Βέροιας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση θα υποβάλλει σταδιακά τις προτάσεις του.

Ήδη έχει «ωριμάσει»  την μελέτη «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» που αντιστοιχεί στην  πράξη «Υποδομές και ρυθμίσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης σε περιοχές σχολείων» της πρόσκλησης.

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις οδούς που περιβάλλουν σχολικά συγκροτήματα και τις συμβολές αυτών. Συγκεκριμένα προτείνονται αναπλάσεις, πεζοδρομίων με ψυχρά υλικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2302 Β/ 16 Σεπτεμβρίου 2013).

Τα σχολικά συγκροτήματα , όπου υιοθετήθηκαν λύσεις , είναι αυτά των 12ου Δημοτικού Σχολείου, 5ου Δημοτικού Σχολείου, 8ου  Δημοτικού Σχολείου και 2ου Γυμνασίου, στα οποία αναβαθμίζεται και ο αύλειος χώρος μα την υλοποίηση της πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο , 8ο, και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας» (με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται η συνέργεια των πράξεων ούτως ώστε να εφαρμοστεί η ΣΒΑΑ) .

Εκτός από το προφανές όφελος της εξασφάλισης ασφαλών συνθηκών στην πεζή μετακίνηση των παιδιών, με την υλοποίηση του έργου θα υπάρχει σημαντική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής εικόνας της πόλης καθώς και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προώθηση καλών πρακτικών μετακίνησης των παιδιών και νέων.

 Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται στα 960.000,00 με τον ΦΠΑ.