Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Βέροιας θα γίνει την Παρασκευή 28-06-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2ο Συμπλήρωση ή μη στο από 02/11/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Kτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 7 και 15 της πόλης Βέροιας του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 3ο Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για την εκποίηση τμήματος του αριθμ.36 αγροτεμαχίου εμβαδού 1.511,30 τ.μ. του αγροκτήματος Δημοτ. Κοινότητας Βέροιας.

ΘΕΜΑ 4ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».

ΘΕΜΑ 5ο Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου εξουσιοδότησης δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Πταισματοδικείο Βέροιας για τη νομική στήριξη Αντιδημάρχου του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 277/2019 κλήση.

ΘΕΜΑ 7ο Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 339/ΤΜ/2019 απόφασης Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας.