Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του νεοσύστατου Ωδείου της Μητρόπολης

 

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου το βράδυ πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του νεοσύστατου Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίο έχει έδρα τη Νάουσα και παραρτήματα στα αστικά κέντρα της επαρχίας της Μητροπόλεως.

Παρουσιάστηκε ένα αξιόλογο και ποιοτικό πρόγραμμα αντάξιο των υψηλών προδιαγραφών μουσικών σπουδών που παρέχει από φέτος το Ωδείο στους 400 και πλέον μαθητές του.

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιότατου

Ὕμνοι ἀγγελικοί μεταφέρουν στή γῆ τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς θείαςἐναν­θρω­πήσεως. Ὕμνοι ἀγγελικοί πλημ­­­μυρίζουν γῆ καί οὐρανό καί με­ταδίδουν τό μήνυμα τῆς ἀνε­κ­φράστου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο· πούἦρθε στή γῆ γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό· πού ἐ­πτώ­­χευσε γιά νά πλουτήσουμε ἐ­μεῖς μέ τόν δικό του πλοῦτο· πού κατα­δέχθηκε νά γεννηθεῖ στό τα­πει­νό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, γιά νά μᾶς κάνει κληρονόμους τῆς οὐ­ρα­νίου βασιλείας του.

Ὕμνοι ἀγγελικοί θά ἠχήσουν καί φέτος στούς ναούς μας· ὕμνοι ἀγ­γελικοί θά ἀκουσθοῦν καί φέτος στίς ψυχές μας προετοιμάζοντάς μας γιά τή μεγάλη ἑορτή πού θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες. Ὕ­μνοι δοξαστικοί, οἱ ὕμνοι τῶν Χρι­στουγέννων, ἔργα τῆς θεοκί­νη­της λύ­ρας τῶν ἱερῶν ὑμνογρά­φων καί μελωδῶν θά ἀκουσθοῦν ὡς ἡ δική μας ἀνθρώπινη ἀνταπό­κριση στούς ἀγγελικούς ὕμνους. «Χρι­στός γεν­νᾶται δοξάσατε. Χρι­στός ἐξ οὐρα­νῶνἀπαντήσατε. Χρι­στός ἐπί γῆς ὑψώθητε».

Προπομποί αὐτῶν τῶν ἑορτίων ὕμνων πού θά ψάλλουμε στούς να­ούς μας τίς ἡμέρες πούἀκολου­θοῦν, οἱ ὕμνοι καί τά τραγούδια πού θά ἀκούσουμε στή ἑορταστική ἐκδήλωση τοῦὨδείου τῆς Ναού­σης μέ τή συμμετοχή καί τή σύμ­πρα­ξη ὅλων τῶν τμημάτων του καί τάὁποῖα θά μᾶς μεταφέρουν τήν ὄμορφη ἀτμόσφαιρα τῆς ἑορ­τῆς τῶν Χριστουγέννων.

Γιά τήν ὡραία αὐτή πρωτοβουλία καί γιά τή διοργάνωση τῆς ἀπο­ψινῆς ἑορταστικῆςἐκδηλώσεως θά ἤθελα νά συγχαρῶ καί νά εὐ­χα­­ριστήσω ὅλους ὅσους μέ πολλή ἀγάπη καί ζῆλο ἐργάσθηκαν καί κοπίασαν γιά τήν πραγματοποίησή της. Ἀπό τόν Διευθυντή καί τούς κα­θηγητές τοῦ Ὠδείου μέχρι τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες ὅλων τῶν τμημάτων, μικρότερους καί με­γαλύτερους, πού ἀπόψε μέ τίς φωνές τους καί μέ τά μουσικά τουςὄργανα θά μᾶς μεταφέρουν μέ τρό­πο μελωδικό τό μήνυμα τῶν Χρι­στουγέννων.

Αὐτό τό μήνυμα πού δέν εἶναι ἁ­πλῶς ἕνα μήνυμα χαρᾶς, πού δέν εἶναι ἁπλῶς τό μήνυμα μιᾶς ἑορ­τῆς πού ἑορτάζουμε κάθε χρό­νο, πού δέν εἶναι ἁπλῶς τό μή­νυμα μι­ᾶς ἑορτῆς πούἀρχίζει καί τελει­ώ­­νει στούς στολισμούς, τά φῶ­τα καί τά δῶρα, ἀλλά εἶναι τό μή­νυ­μα τῆς σωτηρίας καί τῆς λυ­τρώ­σεως τοῦ ἀνθρώπου, τό μήνυ­μα τῆς λυτρώ­σεως τοῦ καθενός μας προσωπικά, ἄς μήν τό ἀφή­σουμε νά περάσει ἀπαρατήρητο. Γιατί ἡ λύτρωση χρει­άζεται καί τήν προ­σω­πική μας συμμετοχή. Χρει­ά­ζε­ται καί τή δική μας θέληση. Χρει­άζεται καί τή δική μας προ­σπά­θεια. Χρειάζεται νά ἑ­τοιμα­σθοῦ­­με γιά τή μεγάλη αὐτή ἑορτή τῆς ἀγάπης τοῦΘεοῦ ὄχι μόνο ἐξωτερικά ἀλ­λά καί ἐσω­τερικά, ὄχι μόνο σωμα­τικά ἀλλά καί ψυ­χι­κά. Χρειάζεται νά συναι­σθαν­θοῦμε τό μεγάλο δῶ­ρο πού μᾶς προσφέ­ρει ὁ Χριστός μέ τήνἐνανθρώπισή του καί νά τό ἀποδε­χθοῦμε. Χρειά­ζεται νά τοῦ ἀντι­προσ­φέρουμε τήν ψυχή μας καί τήν ἀγάπη μας. Νά τόν ὑποδε­χθοῦμε μέσα στήν ψυχή μας ὅπως οἱ ποιμένες. Νά τόν λα­τρεύσουμε ὅπως οἱ μάγοι. Νά τοῦ ἀφοσιω­θοῦ­­με ὅπως ἡ Παναγία Μη­τέρα του καί ὁδίκαιος Ἰωσήφ. Καί τότε ἡ χα­ρά τῶν Χριστου­γέν­νων θά εἶ­ναι διαρκής στήν καρδιά μας. Καί οἱὕμνοι τους θά ἠχοῦν πάν­το­τε στήν ψυχή μας καί θά μᾶς πλημ­μυ­­ρί­ζουν μέ τή χαρά τῆς συνα­ντή­σεως τῆς γῆς μέ τόν οὐ­ρα­νό, ὅπως καί οἱ μελωδίες πού θά ἀκούσουμε ἀπόψε.

Ἄς τίς ἀπολαύσουμε.