Ενημερωτική εκδήλωση στην Βέροια για την διατροφή των προβατίνων

Η Βιοµηχανία Ζωοτροφών ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε διοργανώνει ενηµερωτική εκδήλωση την Τρίτη 21/11/2017 και ώρα 7:30 µ.µ. στο Ξενοδοχείο “ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ”, αίθουσα Ρωξάνη Ι. 

Η εκδήλωση έχει ως σκοπό την επιµόρφωση και την ενηµέρωση των προβατοτρόφων & αιγοτρόφων, µε θέµα: «∆ιατροφή προβατίνων και αιγών στις διάφορες φάσεις του παραγωγικού τους κύκλου».