Δήμος Βέροιας: Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων

Από τον δήμο Βέροιας ανακοινώθηκε ότι όσες/οι υποψήφιες/ιοι δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών στο Γραφείο Νομικών του Δήμου Βέροιας, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους με φυσική παρουσία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βέροιας (Μητροπόλεως 46, 59132 Βέροια), εντός δέκα ημερών (από 24/11/2018 έως 3/12/2018).

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Βέροιας, εκκινεί την 15η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 14η Ιουλίου 2019. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε μία (1).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες της μιας, η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνεται από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, λαμβανομένων υπόψη του βαθμού του πτυχίου, του υπολειπόμενου χρόνου άσκησης καθώς και της δυνατότητας ευχερούς πρόσβασης στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας. Το όνομα του επιλεγέντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) € και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης τους δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου ασκουμένου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους

γ) ότι δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Βέροιας και τον υπολειπόμενο χρόνο άσκησης

δ) ότι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

ε) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Με την αίτηση συνυποβάλλονται, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας (Αρμόδια για πληροφορίες: κ. Άννα Χατζηνικολάου 23313-50523).