Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας - Τι θα συζητήσει

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2019 (σχετική η αριθ. 04/13-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Έγκριση υλοποίησης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ατο πλαίσιο της πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020". (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων – εισηγήσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για τη μεταβολή των Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2019-2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Έγκριση ή μη του απολογισμού εσόδων – εξόδων του έτους 2017 καθώς και του ισολογισμού της 31-12-2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α) (σχετική η αριθ. 392/2018 απόφαση Κ.Ε.Δ.Α.) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Έγκριση ή μη απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2017 καθώς και του Ισολογισμού της 31/12/2017 του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», οι οποίοι προελέγχθηκαν με την υπ'αριθμ.130/2018 απόφαση του Οργανισμου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Έγκριση ή μη της αριθ. 172/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Αλεξάνδρειας - 5η αναμόρφωση προυπολογισμου οικονομικού έτους 2018 του του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

7. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 (σχετική η αριθμ. 410/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδότουμενων ακινήτων για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο και χρέωση του προστίμου Κ.Ο.Κ σε άλλο οφειλέτη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο και χρέωση των οφειλών σε άλλο οφειλέτη λόγω συνωνυμίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των προτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή τοπικών εορτών» (ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2017». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2018”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο:«Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 6». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο:«Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 6» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

31. Λήψη απόφασης για τροποποίηση, μέρους της αριθ. 461/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

32. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Μελίκης με τις συναφείς αθλητικές εγκαταστάσεις σε συλλόγους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

33. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Νεοκάστρου με τις συναφείς αθλητικές εγκαταστάσεις στο Αθλητικό Σωματείο <<ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

34. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Αλεξάνδρειας στην «ΚΕΔΑ» για την υλοποίηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού περιόδου 2018-2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

35. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

36. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 33 & 34 (ενιαίο κατάστημα) που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

37. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης με δημοπρασία του αρίθ.274 αγροτεμαχίου έκτασης 19.250 τ.μ. Τ.Κ. Νησίου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

38. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγκαθιάς Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

39. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Σταυρού Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

40. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

41. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Λιανοβεργίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

42. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

43. Λήψη απόφασης:
1.για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
2.περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

44. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: «“Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Διώρυγα (Τάφρος Τ66) και στον ποταμό Λουδία” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, (υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η με Α/Α 15)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

45. Λήψη απόφασης για: «Έγκριση νέων τιμων για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

46. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου <<ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

47. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου έξι (6) Η/Υ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΙΝΤΕΡΝΕΤ - ΚΑΦΕ» επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 17 Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

48. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου δέκα (10) Η/Υ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΙΝΤΕΡΝΕΤ - ΚΑΦΕ» επί της οδού Καραϊσκάκη 20 στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

49. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου οκτώ (8) Η/Υ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην Τ.Κ Κλειδίου Ν.Ημαθίας Δ.Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

50. Λήψη απόφασης έγκρισης διεξαγωγής Αγώνα Δρόμου για τα Θ΄ Μελίκεια 2018 με την επωνυμία ¨ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ¨ συνδιοργάνωσης με τον ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και την Κ.Ε.Δ.Α, σε Δημόσια Οδό, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018.» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

51. Λήψη αποφασης για παραχωρηση ή μη προς χρήση στην Κ.Ε.Δ.Α. του περιβάλλοντα αυλειου χώρου του του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Αλεξάνδρειας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων από 25-11-2018 εως 15-01-2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)