Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας - Τι θα συζητηθεί

dimotiko alexadnria pagodro

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 05-10-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 θα συζητηθεί η έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2014 καθώς και έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Επίσης την ίδια ημέρα και ώρα 20:00 θα ακολουθήσει συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αλεξάνδρειας

2.16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και αντίστοιχης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2015

3.Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2016

4.Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2016

5.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις ,παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2016

6.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2016

7.Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2016

8.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2016

9.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2016

10.Aναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2016

11.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2016

12.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2016

13.Έγκριση ή μη της αριθ. 83/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για 5η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. -Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας-»

14.Ανάκληση της αριθμ. 339/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη εκ νέου απόφασης για την εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών <<ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ>>

15.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της από 06-05-2010 Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «Αποπεράτωση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας» και μεταβίβαση αρμοδιότητας υλοποίησης των Υποέργων 5 και 6 στο Δήμο Αλεξάνδρειας

16.Συμμετοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010 με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπο την επωνυμία « ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ»

17.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγωγοί ομβρίων υδάτων στα Τ.Δ. Βρυσακίου και Καμποχωρίου» Α.Μ. Τ.Υ.Δ.Κ. 265/2010

18.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επεκταση αρδευτικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης» Α.Μ. 65/2014

19.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου <<ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Τ.Δ. ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ -ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Δ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ>> (Α.Μ 305/2009 της πρώην ΤΥΔΚ Ν.Ημαθίας)

20.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ" (ΑΜ 81/2014)

21.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΠΛΑΤΕΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ" (ΑΜ 87/2013)

22.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
<<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ>>

23.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 76/2013

24.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πρώην δημοτικών σφαγείων Αλεξάνδρειας ( Τμήμα υπ' αριθ. 468 αγροτεμαχίου) Α.Μ. 2/2014

25.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς γήπεδο Κυδωνέας Τ.Κ. Πρασινάδας» Α.Μ. 25/2014

26.Έγκριση καταχώρισης ονόματος στο βιβλίο μεταβολών του οχήματος του έργου "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση και τη μεταφορά των αστικών απορριμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας"

27.Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Αλεξάνδρεια

28.Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Παλαιοχωρίου (Τ.Κ.Λιανοβεργίου)

29.Έγκριση ή μη του κανονισμού λειτουργίας τράπεζας αίματος Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθμ. 79/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας)

30.Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης ή μη του υπ΄αριθ.468(106) αγροτεμαχίου έκτασης δύο στρεμμάτων αγροκτήματος Αλεξάνδρειας

31.Έκφραση γνώμης για δωρεάν παραχώρηση μιας επιπλέον αίθουσας στα κτίρια της Νέας Δημοτικής Αγοράς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καβασίλων "Ο Χαμαετός"

32.Αντικατάσταση α)της κ.Καραστογιαννίδου Μαρίας β)του κ.Καφτεράνη Θεοχάρη και γ)του κ.Βουρλιώτη Ευάγγελου από τη θέση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας¨

33.Xορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαικών αγορών στον Τσιβούλα Γεώργιο του Δημητρίου

34.Λήψη απόφασης για μετατόπιση ή μη του περιπτέρου της Τσιάρα Δέσποινας χας Σωτηρίου στη Δ.Κ. Μελίκης (Σχετική η αριθ. 81/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ Δήμου Αλεξάνδρειας)