proteas

tsakiridis tires

ena

dion astra corsa

Χορήγηση αδιάθετων αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου

Τη διάθεση διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) αδιάθετων (έτους 2016) αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου προκήρυξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η κατανομή αδιάθετων αδειών ανά κατηγορία είναι η κάτωθι:

  • Εκατόν Πενήντα Επτά (157) άδειες για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και άνθη.
  • Εκατόν Δέκα Οκτώ (118) άδειες για πώληση βιομηχανικών προϊόντων (λευκών ειδών, ειδών ρουχισμού, υπόδησης, χαρτικών-ειδών παντοπωλείου κτλ

Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, (παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 - ΦΕΚ 118/2014 τεύχος Α’).

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με την αριθμ. 440086(1055)/16-11-2015 (ΦΕΚ 2516/τβ΄/20-11-2015) [ΑΔΑ:ΩΘΥ97ΛΛ-Ξ5Υ], απόφαση, καθόρισε τη διάθεση πεντακοσίων (500) νέων αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2016.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών και εφόσον απέμεναν αδιάθετες άδειες, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία, από τις διατάξεις του Ν.4264/2014, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 7 του Ν.4403/2016 αναστέλλεται έως 30/06/2017, η έκδοση χορήγησης αδειών πλανοδίου εμπορίου παροχής γευμάτων (τύπου καντίνα).

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΦΑΣΗ Α΄:

Για την απόκτηση άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) στην αρμόδια αρχή, αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος και δεν είναι συνταξιούχος. Στην περίπτωση επιλογής της ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερόμενων.

Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται ότι είναι άνεργος και ανήκει κατά περίπτωση σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014. Συγκεκριμένα:

1. Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία) προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με αναφορά στο είδος των προϊόντων που επιθυμεί να πωλεί .
2. Πιστοποιητικό ανεργίας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητα.
4. Πιστοποιητικό κατά περίπτωση*/**:
• Αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα (50%) ή τυφλότητας
• Πολύτεκνων ή Τρίτεκτων
• Αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),
• Γονέων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία
• Ομογενών Βορειοηπειρωτών και Ομογενών Παλιννοστούντων
• Εγγραφής στα δημοτολόγια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας για τους Έλληνες Ρομά.
• Για απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες άτομα και άτομα υπό απεξάρτηση.
*(παραθέτονται στην παράγραφο -1- της προηγηθείσας ενότητας « Β. Δικαιούχοι »)
**(θα διατίθεται αναλυτικός οδηγός δικαιολογητικών από τα κατά τόπους τμήματα εμπορίου)

ΦΑΣΗ Β΄:
Το δικαίωμα λήψης άδειας, εφόσον εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και προκειμένου να είναι έγκυρη η διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος, εντός της ορισμένης από το Περιφερειακό Συμβούλιο προθεσμίας, οφείλει να καταθέσει εκ νέου στην αρμόδια υπηρεσία επιπλέον :

α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης - άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125),

β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,

γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών,

δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.

ε) το αποδεικτικό κατάθεσης του πιστωτικού ιδρύματος του τέλους για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 100€,

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει επίσης, αντίγραφο της άδεια κυκλοφορίας, και της άδειας ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. «Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια.

Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη».

2. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ισχύουν εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.

4. Προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου είναι να έχει πραγματοποιηθεί δήλωση έναρξης του επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας.

5. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής

6. Το «τέλος άδειας άσκησης πλανοδίου εμπορίου», καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, σε πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας, που έχει ανοίξει για το λόγο αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από τα αρμόδια τμήματα εμπορίου στα οποία θα απευθύνονται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών Β΄ΦΑΣΗΣ. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα υποβάλλεται υποχρεωτικά ταυτόχρονα με την υποβολή όλων των υπολοίπων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν. 4264/2014, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού των δικαιούχων, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια από την υπηρεσία

7. Ο τρόπος καταβολής του τέλους, θα γίνεται μόνο με τη φυσική παρουσία σε υποκατάστημα της τράπεζας.

8. Επί του τραπεζικού γραμματίου είσπραξης (ή αποδεικτικού κατάθεσης), στην αιτιολογία θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου αδείας και το Α.Φ.Μ. του, ανεξάρτητα του προσώπου που θα πραγματοποιεί τη συναλλαγή (συναλλασσόμενος).

9. Η διαδικασία επιστροφής του «τέλος άδειας άσκησης πλανοδίου εμπορίου», ως αχρεωστήτως καταβληθέντα προβλέπεται για τις περιπτώσεις:

o Υπαναχώρησης – παραίτησης των δικαιούχων για οποιονδήποτε λόγο από το δικαίωμα της αρχικής έκδοσης και χορήγησης αδείας.

o Πραγματοποίησης εκ παραδρομής κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό από μη δικαιούχο αδείας.

o Εσφαλμένης ή ελλιπούς καταχώρησης στοιχείων που απαιτούνται.

Ε. ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου:

(α) πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη και

(β) σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΑΣΗ Α΄) στα κατά τόπους Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τις 04/05/2017 έως και τις 05/06/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα είδη των εμπορευμάτων προς πώληση και να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ακολουθεί πίνακας με τα τηλέφωνα και τις ταχυδρομικές διευθύνσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα).

dyslexia centers

sidiropoulos

meimaridis

studio 69