proteas

tsakiridis tires

Σε δημοπρασία το κυλικείου του ΔΑΚ Μακροχωρίου

Δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική για την εκμίσθωση κυλικείου του κλειστού Γυμναστηρίου Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ Δήμου Βέροιας που βρίσκεται στο 3ο χιλ. Βέροιας – Μακροχώρι , η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ., επί της οδού Θ. Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος, την 15η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00-12:00 πρωινή ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που συγκροτήθηκε με την αριθ. 100/2017 απόφαση του Δ.Σ.

Αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν θα επαναληφθεί πέντε (5) ημέρες μετά την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τον Δήμο Βέροιας.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

Οι συμμετέχοντας μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο -5- της παρούσης απόφασης.

Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος: Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή. Όταν είναι εταιρία το αρχικό καταστατικό της, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ και σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. της με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα

Πιστοποιητικά ασφαλιστικής & φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος καθώς και του εγγυητή.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου των φυσικών προσώπων και των διαχειριστών των ομορρύθμων, ετερορρύθμων, ετερορρύθμων εταιριών και ΕΠΕ και μελών του Δ.Σ. των Α.Ε., που να έχει εκδοθεί το τελευταίο, προ του διαγωνισμού, δίμηνο.

Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης του Ποινικού Μητρώου, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα συμπληρώνονται με λεπτομέρεια όλα τα προσωπικά του στοιχεία και ο τόπος γέννησής του, με την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία του διαγωνισμού να αναζητήσει από την αρμόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησής του απόσπασμα του ποινικού του μητρώου.

Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων και ο εγγυητής δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

, στην οποία να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του χώρου που πρόκειται να εκμισθωθεί και ειδικότερα των κτιριακών εγκαταστάσεων

Προκειμένου περί εταιριών, αντίγραφο του καταστατικού συστάσεως και πιστοποιητικό περί μη λύσης τους.

Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο.

1. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.

2. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία περί μη οφειλής του εγγυητή.

3. Το αυτό ισχύει και για τους λοιπούς εταίρους, εφ’ όσον είναι εταιρεία.

Για τους ομογενείς: ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.

Για τους αλλοδαπούς - υπηκόους κράτους μη μέλους της ΕΕ: φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί κατ΄ αρχήν μόνο δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βέροιας

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (4440,00 € ).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δυο (4) χρόνια και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και εγκατάστασης του μισθωτή.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσέλθει στα Γραφεία Διοίκησης του «ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας», και να παραλάβει τους όρους της παρούσας διακήρυξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση: Θεανώ Ζωγιοπούλου 5 Πληροφορίες: κ. Αλεξανδρίδη Ρωμύλο Τηλέφωνο: 2331022178-22547 FAX: 2331022478

dyslexia centers

super course

logomageia

sidiropoulos

meimaridis

studio 69